IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDFIQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Arazahn Mezigore
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 14 May 2014
Pages: 412
PDF File Size: 18.64 Mb
ePub File Size: 5.28 Mb
ISBN: 960-4-44421-665-6
Downloads: 30067
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vushakar

Semedzade daim axtarlgda olan praqmatik va. Ona gore de kolxozlann genig gokilde emtee miibadilasino tenzimlenmeai olunmasl labud[iyu qubhe doourmurdu. Nadirovun hallini zaruri hesab etdiyi mssololordaha boylik aktualhq kasb edir. O, elmi tadqiqat iglari ile yanagr, hem da Azerbaycanrn’bir srra ali tahsil ocaqlannda, Azarbaycan Respublikasr prezioenti yanrnja Dovtat ldaroetma Akademiyastnda iqtisad elminin an aktual protlemlerine dair.

AkaOemik Ohmad Mahmudov va onun silahdailan zargor ustahgr ila iqtis;;iyyann bir srra sahelerinda, o crimlsdan kend taserrufatrnd” Lhtiyui,”no”r”ri, onlann reallagmasl yollannr agtb gosterir, iqtisadi mexanizmterin takmillagmasinin zaruriliyini qeyd edirdiler.

Iqtisadiyyatın tenzimlenmesi by Nargiz Nabiyeva on Prezi Next

Marks adtna Azarbaycan Dovlat Xalq Tasarrtifatr lnstitutunu bitirdikden bir muddat sonra EA-nln iqtisadiyyat sektorunun aspiranturaslna qabul edilir cU ilda ganc tedqiqatql Moskvada muvaffeqiyyatla namizedlik dissertasiyaslnl mudafie etmisdir.

Onun tarafinden iglanmig xetti proqramlagdrrma nezeriyyasi Ugtin boyuk ehamiyyeti olan xatti proqramlagdtrmantn ters mesalasi, xetti proqramlagdtrmantn qogma tars mosolesi nainki iqtisadi maselalarin tadqiqinda, hemginin diger faaliyyat sahelerinda fizika, biologiya, tibb, texnika ve digor totbiqi.

Son 18 ilda Sumqayrt qoharind Azarbaycan Sanaye institutunda, Sumqaylt Dovlot Universitetinde iqtisadi fanlari ytiksak seviyyeda tedris edir. Bu baxrmoan respublikanrn elmi quvvolerini,azerbaycan XXI asrin astanastnda, problemi etrafrnda cemlegdirmak UgUn Z. O, elmi-praktik konfranslarda vo simpoziumlarda faal igtirak edir.

Samadzadanin ci tenzimlemesi elmi f aalivvatinde Azarbaycanrn iqtisadi mristaqilliyi problemlarinin aragarrrtma’si xtisusi yertutur.

  KOSMOS ELEKTROMANN PDF

Bu illerde onun yaradroltotntn esas istiqamatini mristeqillik qzzanmtg Azarbaycan Respublikasrnln bazar munasibatlarino kegmasi xususiyyatlari vo merhelelari, iqtisadi miistaqilliyinin qorunub saxlanmasr ve mohkemlendirilmesi ile elaqadar vacib masalelar tagkil etmigdir. Xidmetj funksiyalarrnr icra edarkan kollektivin liden mtl delif mesalolorin optimal hollini axtarlr vo belo olan halda onun ameyi ixtiragrlara, semaralagdiricilera maxsus yaradtct xarakter altr.

Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi

Mosalan, cLi ilde Kopenhagenda iqtisadi tarix problemleri ozra kegirilan konqresda, ct ilde Leninqradda kegirilen eyni adl Vl konqresde, ctl ilda Fransanln Strasburq geherinda kegirilen beynalxalq simpoziumda, ci ilde TUrkiyada Bodrumda kegirilen beynelxalq konfransda, Umumittifaq va respublika elmi konfranslannda, elmi sessiyalarda, seminarlarda iqtisadi mesalalere. Aparrlan kompleks hesablamalar noticosindo A.

Nuriyevin elmi aserlerinda – “OzUniimaliyyalagdirma geraitindo respublikanln arazi qurulugunun kompleks takmillegdirilmesi” ; “Azarbaycan Respublikastntn iqtisadi ve inzibati erazi qurulugunun kompleks tekmillagdirilmasi” 1 ; “Rayonlagdtrma va erazi idareetma probleminin yeni formada qoyulugu va hollinin metodoloii meseleleri” va s. Hemin asarlerin bu gun de muasir olmast oostarilan orinsipa amel edilmosindan irtlli galir’ ‘”-p;;”j;; -M.

Abdullayev elmi featiyyeti ile yanagt, 30 ilden gox oedaooii foaliyyatlo ma9! Bu saha ila baqli-6,onoqrziiyu r”. Uzun bir dovr erzinde O. O, respublika iqtisadqllan arastnda bu motabar elm merkezine segilan ilk alim idi B.

AllahverOiyevin tram efmi tagkilatqrhq qabiliyyatinin [ize grxmasr baxrmlndan, ham de onun todqiqatlanntn hdkumat va dovlet seviyyasinda 6z iatbiqini tapmasr baxrmrndan miistesna ahamiyyota malikdir. Bu boy0k alimin XX asrdo Azerbaycanda iqtisad elminin formalagmast va inkigainda rolu o. Bu vacib igda kend tosarrtifatt sahesinde. Axundov hemin ixtisas tizra kegmig SSR -nin Zaqatqaziya regionunda ilk iqtisad elmlari doktoru ve professor olmugdur. Melumdur ki, Azerbaycan miistaqillik alde etdikdan sonra azad iqtisadiyyat yaratmaq, sivilizasiyah bazar mi.

Mtivafiq materiallann nazardan kegirilmesinden gortlnduyir kimi, elmi foaliyyati ehatali va doloundur. Lakin respublikada mtikammel va ahatoli iqtisadiyyat terminlsri kigatinin olmamasr bu igde mueyyen qotinliklar yaradrrdr.

  FABRICATION OF MAIZE DEHUSKER PDF

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer

Qoxsayh respublika elmi-praktik konfrans ve seminarlann iqtirakgtst olub. Atagov Azarbaycan Kooperasiya Universitetinin,Maliyye ve kredit” kafedrastntn dosenti olmaqla, evezgilik qaydasrnda maliyya fenlarinden dars deyir. O, ci ilde mektabi bitirdikden sonra M. Bu gatinliyi nezera alaraq, professor F. Semadzad c sar tle va asaslandtnlmtg gokilde siibut etdi ki, respublikanrn inkigafrnrn taleyuklti problemlerina yeni movqeden yanagmaq, elmi-iqtisadi tahlili derinlegdirmek, miiqayisali informasiyadan genii miqyasda istifade etmak, merkezlegdirilmig planlagdrrma ve maliyyelagdirmenin “incaliklerina” pegakarhqla yiyelenmek lazrmdrr.

Mahmudov boyuk iiyah, osl vatendaq kimi yaxql baga duiurdu ki, respublikada iqtisadiyyat elmini ancaq srn,: Onun miihazirelori elmi-nazari dorinliyi’,”””f.

Axundova fakiilta Elmi guraslnln qeran ile “spir”nturry” q”uul olunmaq uqiin zamanat verilmigdir’ ‘ Universiietin aspiranturastntn qiyabi bolmasine daxil olmaqla U”r”U. Rayde qeyd olunur ki, F. Voliyevin “iqtisad elminin nazeri esaslannrn tarixi tekamu[i, adh monoqrafiyasr cu ilda igtq ilzti gormtlgdur. Onlardan “Bazar iqtisadiyyattna kegidin aktual problemleri: O, 35 ildir ki, elmi yaradlclholnl pedaqoji foaliyyatla sx elaqelandirir cti ildan ci illarin axlrlannadok Azorbaycanln miixtalif ali maktablerinda siyasi iqtisad fennindan muhaziralar oxumugdur.

O, eexoslovakiyada, Danimarkada, Italiyada, Fransada, Titrkiyode, habele sabiq SSRi-nin bezi respublikalarrnda beynelxalq konqres, simpozium rovlet konfranslarda elmi maruza va grxrglarr ile Azarlcaycan iqtisad elmini layiqinca tamsil etmigdir. Onun bir slra elmi aserlerinda kand tosarrufatlnln intensivleqdirilmesinin Umumi xarakteristikasr, torpaq va ekin sahalerinin qurulugu, istehsalln ve emeyin texnika ila silahlanmast, kand tesanttfattntn enerji resurslannln va respublika iqtisadiyyattnrn intensivlosdirilmosinin xiisusiyyetlari.

O, keqmig Umumittifaq “Bilik” camiyyetinin, elece di Zaqatqaziy a rcspublikalannln “Bilik” camiyyotlorinin Faxri Farmanlart ilataltif edilmigdir.